Những cải tiến đột phá trong hoạt động khai thác nông sản tại CICT