Uỷ ban Chứng khoán lưu ý khi doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông năm 2022

4/03/22 5:03 PM

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn 913/UBCK-GSĐC gửi các công ty đại chúng về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

CHƯA THỰC HIỆN ĐÚNG THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan đã quy định rất rõ các nội dung áp dụng đối với các công ty đại chúng.

Tuy nhiên, qua công tác giám sát, cơ quan này nhận thấy, rất nhiều công ty đại chúng còn chưa thực hiện đúng các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể, đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020: Hiện tại có một số công ty đại chúng đang có nghị quyết đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị toàn quyền quyết định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của đại hội đồng cổ đông là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020.

Đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội: Hiện tại có một số công ty đại chúng đang có nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông mà không trình dự thảo hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

Đối với điều lệ công ty, hiện tại nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị quy định tại điều lệ công ty của nhiều công ty đại chúng chưa phù hợp theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020.

Trường hợp, các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông không được thực hiện đúng theo quy định nêu tại khoản 2 Điều 138 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị công ty (đối với giao dịch với các bên liên quan không được thông qua đúng thẩm quyền) và hoạt động chào bán chứng khoán (đối với phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán phải thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông).

CẦN TUÂN THỦ THỜI GIAN TỔ CHỨC

Liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của các công ty đại chúng, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý một số nội dung như thời gian tổ chức đại hội: Theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020. Đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

Đối với việc thông qua Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông, theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020: “Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ: thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này”. Uỷ ban Chứng khoán đề nghị các công ty đại chúng căn cứ theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 để thông qua điều lệ công ty tại Đại hội cổ đông theo đúng quy định.

Đối với các công ty đại chúng chưa xây dựng điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực: đề nghị các công ty đại chúng tuân thủ quy định tại khoản 20 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

LƯU Ý TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

Đối với việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh (nếu có) phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Công ty đại chúng căn cứ theo các ngành nghề đăng ký kinh doanh, xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với từng ngành nghề cũng như tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trường hợp thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại mức 0%, công ty đại chúng cần nêu rõ ngành nghề (hoặc phạm vi kinh doanh của ngành nghề) thuộc ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận.

Trường hợp thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại mức > 0%, có ngành nghề đăng ký kinh doanh chưa chi tiết hoặc có phạm vi rộng, công ty cần làm rõ, chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh không bao gồm hoạt động nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận.

Trường hợp công ty đại chúng quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn tỷ lệ pháp luật cho phép thì tỷ lệ cụ thể phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại điều lệ công ty.

Trên cơ sở đó, Uỷ ban Chứng khoán lưu ý các công ty đại chúng cần làm rõ phạm vi kinh doanh đối với từng ngành nghề, báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2022 để sửa đổi, chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh (nếu có), thông qua cụ thể tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (trong trường hợp quyết định tỷ lệ thấp hơn quy định pháp luật cho phép) tại điều lệ công ty phù hợp với dự kiến thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Đối với các công ty đại chúng đang có cam kết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề của công ty để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, đề nghị thực hiện cam kết nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Chi tiết công văn 913/UBCK-GSĐC Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem tại đây