VCCI lựa chọn và hỗ trợ kỹ thuật cho VIMC Triển khai thí điểm xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

14/02/20 2:23 PM

Được sự đồng ý của cơ quan chủ quản là Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã lựa chọn và hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) triển khai thí điểm xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp. Đây là hoạt động thuộc Sáng kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ (BGII – Government – Business Integrity Initiative) do VCCI thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Thịnh vượng Vương quốc Anh thông qua Dự án vùng “Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng tại ASEAN” của Chương trình phát triển Liên hợp Quốc (UNDP).

Mục tiêu của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật này nhằm giúp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đánh giá tổng quan và hiện trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp với hai yếu tố cấu thành là môi trường kiểm soát và đánh giá rủi ro, bên cạnh đó Chương trình cũng hỗ trợ chuẩn hóa hệ thống kiểm soát nội bộ (đánh giá điều lệ, chiến lược kiểm soát nội bộ và các chính sách, hướng dẫn hoạt động kiểm toán nội bộ…).

Năm 2020, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Cùng với việc thay đổi tổ chức quản lý điều hành, nhiều giải pháp về quản trị doanh nghiệp sẽ được triển khai thực hiện. Trong đó, việc xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ hiệu quả là yêu cầu tất yếu,bắt buộc, mà lãnh đạo Tổng công ty hết sức quan tâm nhằm đảm bảo việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro trong quá trình hoạt động, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông tại VIMC.