Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/9/2021

19/09/21 2:43 PM

1. Thông báo thay đổi phương án tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

   1.1 Chương trình hợp ĐHCĐ bất thường

  1.2 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường

  1.3 Phiếu biểu quyết

  1.4 Danh sách dự kiến Ban Kiểm phiếu

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

3. Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường

4. Tờ trình điều chỉnh Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2021 của VIMC

5. Biên bản Kết quả biểu quyết

6.Biên bản ĐHCĐ bất thường

7. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường