Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

29/03/23 11:49 AM

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023:

1.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1.1 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1.2 Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2022 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023

5. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

5.1 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

5.2 Báo cáo tài chính riêng năm 2022

6. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận của VIMC Tờ trình phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

7. Tờ trình phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

8. Tờ trình về việc thông qua Đề án Cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

9. Tờ trình về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

11. Dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP