Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/03/22 5:45 PM

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2022:

1.Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD của VIMC, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2021

3. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022

4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính của VIMC đã được kiểm toán

5. Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận của VIMC

6. Tờ trình về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2022 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

7. Tờ trình về thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

9. Tờ trình Chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

10.1 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

10.2 Quy chế tổ chức họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

10.3 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

10.4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP