Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

15/06/20 8:47 AM

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Chi nhánh Cảng Tân Vũ – Cảng Hải Phòng (địa chỉ: Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng), Cảng Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 người: ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo

Đại hội đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3, 4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu; Báo cáo tiến độ thực hiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5 Cảng Chùa Vẽ.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội với những nội dung được báo cáo tại Đại hội.

Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Cảng Hải Phòng