Tài liệu Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

22/07/20 5:49 PM

1.2 Chương trình Đại hội (Chi tiết xem tại đây)

1.3 Phiếu đăng ký tham dự Đại hội (Chi tiết xem tại đây)

1.4 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Chi tiết xem tại đây)

1.5 Phiếu đề nghị thay đổi thông tin cổ đông (Chi tiết xem tại đây)

1.6 Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (Chi tiết xem tại đây)

1.7 Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ (Chi tiết xem tại đây)

1.8 Thẻ biểu quyết (Chi tiết xem tại đây)

1.9 Quy chế bầu cử HĐQT & BKS (Chi tiết xem tại đây)

1.10 Đơn đề cử thành viên HĐQT (Chi tiết xem tại đây)

1.11 Đơn đề cử thành viên BKS (Chi tiết xem tại đây)

1.12 Đơn ứng cử thành viên HĐQT (Chi tiết xem tại đây)

1.13 Đơn ứng cử thành viên BKS (Chi tiết xem tại đây)

1.14 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (Chi tiết xem tại đây)

1.15 Phiếu bầu cử thành viên BKS (Chi tiết xem tại đây)

1.16 Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên (Chi tiết xem tại đây)

2.1 Báo cáo quá trình Cổ phần hóa (Chi tiết xem tại đây)

2.2.1 Dự thảo Tờ trình Điều lệ VIMC (Chi tiết xem tại đây)

2.2.2 Dự thảo Điều lệ VIMC (Chi tiết xem tại đây)

2.3.1 Dự thảo Tờ trình Quy chế nội bộ (Chi tiết xem tại đây)

2.3.2 Dự thảo Quy chế quản trị VIMC (Chi tiết xem tại đây)

2.4 Dự thảo tờ Kế hoạch kinh doanh (Chi tiết xem tại đây)

2.5 Dự thảo Tờ trình đơn vị kiểm toán (Chi tiết xem tại đây)

2.6 Dự thảo Tờ trình Quỹ lương thù lao HĐQT &BKS (Chi tiết xem tại đây)

3. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ (Chi tiết xem tại đây)