Tài liệu Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

16/07/19 4:59 PM

1.1Thông báo mời tham dự Đại hội (Chi tiết xem tại đây)

1.2 Chương trình Đại hội (Chi tiết xem tại đây)

2. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (Chi tiết xem tại đây)

3.1 Quy chế tổ chức Đại hội (Chi tiết xem tại đây)

3.2 Thẻ biểu quyết (Chi tiết xem tại đây)

4. Báo cáo quá trình CPH (Chi tiết xem tại đây)

5.1 Tờ trình thông qua Điều lệ (Chi tiết xem tại đây)

5.2 Dự thảo Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (Chi tiết xem tại đây)

6.1 Tờ trình thông qua Quy chế quản trị (Chi tiết xem tại đây)

6.2 Dự thảo Quy chế về Quản trị nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (Chi tiết xem tại đây)

7. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS (Chi tiết xem tại đây)

7.1 Đơn đề cử BKS (Chi tiết xem tại đây)

7.2 Đơn đề cử HĐQT (Chi tiết xem tại đây)

7.3 Đơn ứng cử BKS (Chi tiết xem tại đây)

7.4 Đơn ứng cử HĐQT (Chi tiết xem tại đây)

7.5 Phiếu bầu BKS (Chi tiết xem tại đây)

7.6 Phiếu bầu HĐQT (Chi tiết xem tại đây)

7.7 Mẫu sơ yếu lí lịch (Chi tiết xem tại đây)

8. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh (Chi tiết xem tại đây)

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán (Chi tiết xem tại đây)

10. Tờ trình Quỹ lương, thù lao HĐQT BKS (Chi tiết xem tại đây)

11. Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT BKS (Chi tiết xem tại đây)

12. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (Chi tiết xem tại đây)

13. Biên bản Đại hội (Chi tiết xem tại đây)

14. Nghị quyết Đại hội (Chi tiết xem tại đây)