Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP thông báo:

– Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: 22/03/2021

– Lý do: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

Trân trọng thông báo./.