Thông báo về việc nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP