Thông báo về việc trở thành Công ty đại chúng

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP xin trân trọng thông báo tới các cổ đông về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

Nội dung Văn bản số 7085/UBCK-GSĐC: