Tổng công ty Hàng hải Việt Nam công bố thông tin về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

22/06/18 3:47 AM

Thực hiện Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các quy định của pháp luật, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam công bố thông tin bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Bản công bố thông tin bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: