Cảng Cam Ranh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 23/4/2021, Cảng Cam Ranh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), cổ đông lớn của Cảng Cam Ranh có ông Lê Hồng Quân – Trưởng ban Cảng biển & Dịch vụ Hàng hải. Về phía Cảng Cam Ranh có ông Phạm Hữu Tấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT); ông Nguyễn Viết Nhâm, Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc cùng các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông sở hữu, hoặc đại diện sở hữu tổng số 24.453.617 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, mục tiêu, phương hướng năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021; Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020; Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025; Thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh (CMS) và công ty CP Đô thị Cam Ranh (CADOCO); Thông qua việc niêm yết cổ phiếu CCR của Cảng Cam Ranh trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Ông Nguyễn Viết Nhâm – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Theo báo cáo của Công ty, trong năm 2020 đại dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng, kéo dài, với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình thị trường hàng hóa, cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt của các cảng biển trong khu vực đã tạo nên một áp lực lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cảng. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Hội đồng quản trị, sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và lao động sáng tạo, đổi mới của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động đã giúp cho các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh của Công ty cơ bản ổn định và thành công. Theo đó năm 2020, tổng sản lượng hàng thông qua Cảng đạt khoảng 2,1 triệu tấn, bằng 68,5% kế hoạch năm; Doanh thu đạt khoảng 136 tỷ đồng, bằng 84,3% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 27,53 tỷ đồng, bằng 92% so với kế hoạch năm.

Năm 2021, dự báo tình hình kinh tế Thế giới thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gây ra bởi đại dịch Covid – 19, cùng căng thẳng thương mại, công nghệ, địa chính trị giữa các nước. Tuy nhiên, với quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tăng trưởng kinh tế của Chính phủ, Cảng Cam Ranh đặt ra mục tiêu tăng trưởng kế hoạch kinh doanh của năm 2021 cụ thể như sau: Sản lượng hàng thông qua cảng đạt 2,7 triệu tấn, tăng trưởng 29,3% so với thực hiện năm 2020; Doanh thu hợp nhất đạt 160 tỷ đồng, tăng trưởng 14,52% so với thực hiện năm 2020; Lợi nhuận hợp nhất đạt 31,5 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với thực hiện năm 2020.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đẳng Song, ông Hoàng Quốc Phương thôi không tham gia HĐQT; bà Dương Thị Thanh Mai, bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa thôi không tham gia BKS; bỏ phiếu bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Yến, bà Kiều Phương Ngọc tham gia HĐQT; bà Bùi Thị Ngân Hoa và bà Trần Thị Thanh Thủy tham gia BKS của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã thống nhất cao và giao Hội đồng quản trị công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

 Cảng Cam Ranh