Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp

21/03/24 5:20 PM

Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/ĐUK, ngày 05/3/2024 của Đảng ủy Khối về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp” ;

Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam  đăng tải nội dung Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp” tại đây