Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 (mở rộng) của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Lễ ký Chương trình phối hợp công tác với giữa Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh ủy Điện Biên

27/04/24 9:57 AM

Ngày 26-4-2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 (mở rộng) và ký kết Chương trình phối hợp công tác với giữa Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh ủy Điện Biên.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, trong quý I-2024, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Trong đó, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, của Bộ Chính trị, về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II-2024, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục rà soát, kiện toàn cán bộ các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tập trung kiện toàn cấp ủy Khối và cấp ủy các đảng ủy trực thuộc bảo đảm số lượng, cơ cấu theo quy định; quán triệt và thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phối hợp triển khai hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ… để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra năm 2024.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 (mở rộng) của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

Tại hội nghị, các đại biểu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý I, nhiệm vụ công tác quý II-2024 của Đảng bộ Khối; báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 204-NQ/ĐUK, ngày 9-11-2018, của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, về “Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”. Đồng thời, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thực hiện các nội dung công tác cán bộ. Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng.

Cùng ngày, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp công tác với Tỉnh ủy Điện Biên.

Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 – 2029 giữa Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh ủy Điện Biên

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường nhấn mạnh: Thông qua lễ ký kết, tỉnh Điện Biên có thêm động lực cũng như cơ hội tăng cường hợp tác, phối hợp trong công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các doanh nghiệp cũng như công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục quan tâm, có chương trình, kế hoạch huy động các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh Điện Biên, cũng như phối hợp tổ chức, thực hiện các nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Long Hải mong muốn các đảng bộ trực thuộc Khối sẽ tiếp tục quan tâm đến tiềm năng phát triển của tỉnh Điện Biên. Tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các chi nhánh, các doanh nghiệp thành viên đẩy mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh, hoạt động an sinh xã hội thông qua hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội và hoạt động của các chi nhánh để hỗ trợ chương trình mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Với tinh thần thống nhất cao, Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 – 2029./.

Tạp chí Cộng Sản