Công bố thông tin Thông báo họp và tài liệu ĐHCĐ lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Tài liệu Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (xem tại đây)