Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

5/10/23 5:11 PM

Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Hướng dẫn số 111-HD/BTGTW ngày 11/8/2023 của Ban Tuyên giáo TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW; Tài liệu nghiên cứu những nội dung chính của Kết luận 57-KL/TW.

Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đăng tải Tài liệu nghiên cứu những nội dung chính của Kết luận 57-KL/TW tại đây.